Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welke gezamenlijke afspraken maken we?

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Middels je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Noord te accepteren. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 mei 2022.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
 1. Sportcentrum Noord: Stichting SportCentrum Noord topsport- en talentontwikkeling, gevestigd te Groningen onder KvK nr. 72199962.
 2. Klant: degene met wie Sportcentrum Noord een Overeenkomst is aangegaan.
 3. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 4. Partijen: Sportcentrum Noord en de Klant samen.
 5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Partijen.
 
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sportcentrum Noord.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 
ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend heeft ingeleverd bij Sportcentrum Noord. De datum van ondertekening is daarbij de datum waarop de Overeenkomst ingaat.

ARTIKEL 4: DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST
 1. De Overeenkomst tussen Sportcentrum Noord en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van vier (4) weken, tenzij uit de aard van de Overeenkomst iets anders voortvloeit of de Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de Overeenkomst stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Partijen de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken, waardoor de Overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn Partijen binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de Klant Sportcentrum Noord schriftelijk in gebreke stellen.
 
ARTIKEL 5: BEDENKTIJD OVEREENKOMST
 1. Gedurende een bedenktijd van een (1) week na ingang van de Overeenkomst heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Klant eerder gebruik maakt van de diensten van Sportcentrum Noord.
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Sportcentrum Noord) geldt een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen. De Klant heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Klant, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Sportcentrum Noord en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Sportcentrum Noord.
 
ARTIKEL 6: UITVOERING OVEREENKOMST
 1. Sportcentrum Noord voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Sportcentrum Noord heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat Sportcentrum Noord tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant dient bij verhindering ten minste vierentwintig (24) uur voor aanvang van de werkzaamheden of de levering van diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing te zijn diens verhindering kennis te geven. De Klant kan zich hiervoor wenden tot de gastheer of gastvrouw die op dat moment aanwezig is binnen de accommodaties van Sportcentrum Noord of anders contact opnemen via info@sportcentrumnoord.nl.
 5. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat Sportcentrum Noord tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst en daaronder vallende werkzaamheden of de leveringen van diensten, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant. Diensten die minder dan vierentwintig (24) uur van tevoren worden geannuleerd worden dan ook in rekening gebracht.
 
ARTIKEL 7: PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN
 1. Alle prijzen die Sportcentrum Noord hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Sportcentrum Noord hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sportcentrum Noord te allen tijde wijzigen.
 3. Sportcentrum Noord maakt eventuele prijsverhogingen vier (4) weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 4. Sportcentrum Noord heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Sportcentrum Noord prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.
 6. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen vier (4) weken na de bekendmaking van die verhoging door Sportcentrum Noord te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 
ARTIKEL 8: BETALINGEN EN BETALINGSTERMIJN
 1. Betaling geschiedt middels een automatische incasso, per factuur of als directe betaling in de accommodaties van Sportcentrum Noord.
 2. Sportcentrum Noord mag bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De Klant dient betalingen achteraf binnen veertien (14) dagen na levering te hebben voldaan.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Sportcentrum Noord de Klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. Sportcentrum Noord behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 
ARTIKEL 9: GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN
 1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Sportcentrum Noord gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als volledige maand gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Sportcentrum Noord.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Sportcentrum Noord zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Sportcentrum Noord op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door Sportcentrum Noord, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sportcentrum Noord te betalen.
 
ARTIKEL 10: OPSCHORTINGSRECHT

Tenzij de Klant een Consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

ARTIKEL 11: VERREKENING

Tenzij de Klant een Consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan Sportcentrum Noord te verrekenen met een vordering op Sportcentrum Noord.

ARTIKEL 12: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien een Klant gebruik maakt van de faciliteiten van Sportcentrum Noord, dient de Klant zelf in te schatten wat hij of zij aan kan. Sportcentrum Noord biedt geen actieve begeleiding door de personen aanwezig binnen de accommodaties van Sportcentrum Noord. De Klant kan een personal trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die Sportcentrum Noord geeft in diens app of via andere middelen aanwezig binnen de accommodaties van Sportcentrum Noord. De Klant blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop hij of zij sport en de keuzes die daarin worden gemaakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor de Klant op eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raadt Sportcentrum Noord aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 2. Sportcentrum Noord en diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die een Klant oploopt in de accommodaties van Sportcentrum Noord.
 3. Sportcentrum Noord adviseert de Klant geen waardevolle spullen mee te nemen naar de accommodaties van Sportcentrum Noord. Sportcentrum Noord stelt altijd kleedkamers/lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is op eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Sportcentrum Noord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
 
ARTIKEL 13: VERZEKERING
 1. De Klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende Overeenkomst
  • zaken van Sportcentrum Noord die bij de Klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Sportcentrum Noord de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 
ARTIKEL 14: GARANTIE

Wanneer Partijen een Overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Sportcentrum Noord enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

ARTIKEL 15: PERSOONSGEGEVENS
 1. Om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst beschikt Sportcentrum Noord over persoonsgegevens van de Klant. Sportcentrum Noord verwerkt deze persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring van Sportcentrum Noord wordt op een rijtje gezet welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.
 
ARTIKEL 16: INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DE KLANT
 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Sportcentrum Noord.
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Sportcentrum Noord de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Sportcentrum Noord redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.
 
ARTIKEL 17: VRIJWARING

De Klant vrijwaart Sportcentrum Noord tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sportcentrum Noord geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL 18: KLACHTEN
 1. De Klant dient een door Sportcentrum Noord geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Sportcentrum Noord daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier (4) weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. De Klant kan zich in eerste instantie wenden tot de gastheer of gastvrouw die op dat moment aanwezig is binnen de accommodaties van Sportcentrum Noord. Indien dit niet het gewenste resultaat levert, kan een klacht worden ingediend via info@sportcentrumnoord.nl.
 3. Consumenten dienen Sportcentrum Noord uiterlijk binnen acht (8) weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Sportcentrum Noord in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen Partijen.
 
ARTIKEL 19: INGEBREKESTELLING
 1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Sportcentrum Noord.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Sportcentrum Noord ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 
ARTIKEL 20: HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID KLANT

Als Sportcentrum Noord een Overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die Overeenkomst aan Sportcentrum Noord verschuldigd zijn.

ARTIKEL 21: AANSPRAKELIJKHEID SPORTCENTRUM NOORD
 1. Sportcentrum Noord is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Sportcentrum Noord aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst.
 3. Sportcentrum Noord is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Sportcentrum Noord aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 
ARTIKEL 22: VERVALTERMIJN

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Sportcentrum Noord vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 23: RECHT OP ONTBINDING
 1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer Sportcentrum Noord toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Sportcentrum Noord niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Sportcentrum Noord in verzuim is.
 3. Sportcentrum Noord heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Sportcentrum Noord kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 
ARTIKEL 24: OVERMACHT SPORTCENTRUM NOORD
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sportcentrum Noord in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Sportcentrum Noord kan worden toegerekend in een van de wil van Sportcentrum Noord onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Sportcentrum Noord kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sportcentrum Noord een of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Sportcentrum Noord er weer aan kan voldoen.
  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Sportcentrum Noord is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 
ARTIKEL 25: WIJZIGING OVEREENKOMST
 1. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienOvereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
 
ARTIKEL 26: WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Sportcentrum Noord is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sportcentrum Noord zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen.
 
ARTIKEL 27: OVERGANG RECHTEN

Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sportcentrum Noord.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 28: GEVOLGEN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Sportcentrum Noord bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

ARTIKEL 29: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sportcentrum Noord is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.